Vakıf Senedimiz

TOZLU CAMİİ VAKFI

Vakıf Senedi

BAŞLANGIÇ:

Adapazarı'nda 1950 yılında kurulup halen, Kanunen şahsiyetihükmiyeyi haiz ye faaliyette (Adapazarı Camiler ve Kur'an Kursları Kurma KorumaDerneği)mizin ana nizamnamesi 1,2/A,10/A maddeleri gereğince;

Adapazarı, Cumhuriyet Mahallesi,36 pafta,110 adada;

A- 16.10.1961 gün 2829 sayı, 338 sahifede mukayyet 4N o.parsel (2118,50)m2

B- 16.10.1961 gün 2828 sayı, 359 sahifede mukayyet 25 Noparsel(59.50)m2

C- 19.10.1963 gün 3374 sayı 351 sahifede mukayyet 17 No.Parsel(12.20)m2

Ç- 03.11.1965 gün 3866 sayı 350‘ sahifede mukayyet 16 No.Parsel(18.80)m2

D- 28.01.1965 gün 274 sayı 336 sahifede mukayyet 2No.Parsel(73.00)m2

E- 31.12.1983 gün 523 sayı 335 sahifede mukayyet 1 No Parsel(75.60)m2

F- 22.12.1981 gün 274 sayı 336 sahifede mukayyet 2 No parsel(73.80)m2

G- 22.12.1981 gün 2829 sayı 338 sahifede mukayyet 4 Noparsel (2118,50)m2

Ğ- 22.12.1981 gün 3866 sayı 350 sahifede mukayyet 16 Noparsel (18.80)m2

H- 22.12.1981 gün 3374 sayı 351 sahifede mukayyet 17Noparsel (12.20)m2

I- 22.12.1981 gün 2828 sayı 359 sahifede mukayyet 25 Noparsel (59.20)m2

İ- 22.12.1981 gün 337 sayı 793 sahifede mukayyet 27 Noparsel (70.40)m2

Hisseli olmak üzere hali hazır tasarruf durumu ilederneğimizin bünyesine dâhil (TOZLU CAMİİ VAKFI) mimari projelerine uygunşekilde ve İslami hayra matuf gayelerin gerçekleşmesi ve ebedileştirilmesiteminen, ferdi ve cemiyet çekişmeleri duygularından azade kalması halisistekleri ile halen tapuda dernek adına kayıtlı gayrimenkuller ile üzerindekihali inşada cami ve tesislerini, istikbalde yapılacak ilavelerle birlikte içinealacak şekilde (TOZLU CAMİİ VAKFI) adı altında bir tesisin Medeni kanunhükümlerine uygun şekilde tescilini teminen bir tesis senedi tedvini uygungörülmüştür.

İşbu tesis senedinin tanzimi tarihinde Mülkiyeti AdapazarıCamiler ve Kur'an Kursları Kurma ve Koruma derneğine ait yukarıda belirtilenAdapazarı tapu sicilinin Cumhuriyet mah.110 ada,36 paftada 2-4-16-17-25 sayılıparsellerin ihtiva ettiği saha ile Tozlu Camii Vakfı ile alakalı olarak adıgeçen Dernek tarafından yaptırılmış mimari maket ve projelerine göre inşaatsahasına girecek ve iktisap edecek gayrimenkuller üzerinde yapılmış olanbilcümle tesisler de Vakıf hükmi şahsiyetine dâhildir.

Bu maddede zikri geçen gayrimenkuller hiçbir veçhilesatılamaz, hibe ve trampa edilemezler

VAKIF:

Madde - 1: Vakfın adı "TOZLU CAMİİ VAKFIDIR". İşburesmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde - 2: Vakfın merkezi, Sakarya ili Adapazarı merkezilçesi Cumhuriyet Mahallesi Küçük hamam Caddesi No:4'dür. Ayrıca ilgili mevzuatçerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yetkili makamlardan izin almakkaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

VAKFIN GAYESİ:

Madde - 3: Birinci maddede tayin ve tarif edildiği üzeretesis hükmi şahsiyetine dâhil ve onun tasarrufu altında bulunacakgayrimenkuller ile üzerindeki inşaat ve tesisatın ikmali, bakımı, tamiri,tesislerden intifai teminen gerekli tasarrufta bulunmak vakfa dâhil tesislerinmüstandemlerini tayin, terfi, azil etmek ve vakfa dâhil gayrimenkullerüzerindeki gayeye uygun inşaatın ikmalinden sonra, İslam dininin icapları ilealakalı faaliyet gösteren tesis ve derneklere, eşhasa ayni ve nakdi yardımdabulunmak ve vakfın gayesine giren mevzuların tahakkuku için gayrimenkuliktisabı da dahil olmak üzere her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak, vakfıngayelerine giren mevzuları teşkil eder.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VEİŞLEMLER:

Madde - 4:

a) Vakfa ait cami ve tesislerin mimari projelerine uygunşekilde inşa etmek, inşaatın ikmalini müteakip bilcümle bakım ye onarımmasraflarını karşılamak,

b) Vakfa ait kütüphanenin idamesi için kitap, malzeme yepersonel giderlerinin karşılanması, gerektiğinde dini ve ilmi eserlerinyazdırılması ve masraflarının karşılanması.

c) Mahalli dini tedrisat yapan okullarda ki muhtaç talebelerarasında çalışkanlığı ve kabiliyeti ile temayüz edeceklerden seçilecek yevakfın imkanları ile mütenasip olarak, talebenin bu mevzudaki tahsilinin sonkademesine kadar ikmali için burs masraflarının karşılanması. Bu husustakialakalı yardımın mahiyet ve miktarı ile kişilerin tespiti vakıf yönetimkuruluna aittir.

d) Vakfın gayesine uygun çalışmaları bakımından Vakfa hayıriçin hizmet verenler ile diğer ibadethanelere ayni şekilde hizmet verenlereaynı ve nakdi yardımda bulunmak.

e) Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli girişimler içinlüzumlu her türlü gayrimenkulleri satın almak ve vakfa ait cami ve tesislerinmimari proje bütünlüğünü bozmamak şartıyla mütevelli heyet kararı ilegayrimenkuller satabilmek, yapılacak her türlü bağışları kabul etmek vegerektiğinde bağışta bulunmak.

f) Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında,miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet,satın alma ye kiralama suretiyle sahip olmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleriuyarınca sahip oldukları satmaya, devir ve ferağ etmeye gelirlerini almaya veharcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal vegelirlerini yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırıolmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkuldeğerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya.

g) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi veyasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ileişbirliği yapmaya bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalaryapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibimülkiyetin aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacakgelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşımaz malların rehin veipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,Vakfın amaç ve hizmet konularım gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya,kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,

h) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun yürütülen ve yürütülecekprojelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelirsağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadiişletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudanişletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye gerçekleştirilmesi içinyararlı ye gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzerisözleşmeleri yapmaya TMK'nun 48 inci maddesinde belirtildiği üzere izinli veyetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni kanunu ile yasaklananmaksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde - 5: Vakıf senedinin başlangıç kısmında listesibelirtilen taşınmazIar vakıf mal varlığı olarak vakıf gayesine tahsisedilmiştir.

Madde - 6 Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a) Mütevelli heyet

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde -7: Vakfın mütevelli heyeti, aşağıda belirtilen tüzelkişilerin gösterecekleri birer temsilciden ve 18. maddedeki(30) adet kurucudanteşekkül eder.

A) SAKARYA VALİLİĞİ

B) SAKARYA MÜFTÜLÜĞÜ

C) ADAPAZARI BELEDİYE MECLİSİ

D) ADAPAZARI TİCARET VE SANAYİ ODASI

E) ADAPAZARI TİCARET BORSASI

F) ADAPAZARI ZİRAAT ODASI MECLİSİ

G) SAKARYA BAROSU İDARE MECLİSİ

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa veya başka birnedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunun veya MütevelliHeyet Üyelerinin teklifi ve Mütevelli Heyet kararı ile seçim yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde - 8: Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır.Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu seçmek,

b) Denetim kurulunu seçmek,

c) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu iledenetim kurulu raporlarını görüşüp kabul etmek,

d) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarınaynen veya değiştirerek kabul etmek.

e) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuattasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek.

f) Gerektiğinde vakıf senedinde ilave ve değişiklikleryapmak,

g) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalarıbelirlemek.

h) Mütevelli heyet üyelerinden ölüm; istifa sair nedenlerleayrılma durumunda yerine vakfın gayesine uygun faaliyette bulunabilecekvasıftakiler arasından mütevelli seçmek.

i) Vakfa ait taşınmazIarda kiracı sıfatını iktisap edenüyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

j) Üç seneyi aşan kira kontratları mütevelli heyetin kabulve tasvibi ile yapılır.

MÜTEVELLİ HEYETIN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

Madde - 9: Mütevelli heyet yılda bir defa şubat ayındaolağan toplantısını yapar. Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğülüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarakyönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir.Olağan ve olağan üstü toplantılarda, divanın teşkilinden hemen sonra, hazırbulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile vakıf üyeleri ile vakfayükümlülük ve sorumluluk yüklenecek, senet değişikliği, ödeneklerinarttırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Mütevelli heyet toplantılarına mazeretsiz üç defa üst üstekatılmayanın üyeliği kendiliğinden kalkar ve bu husus Genel Kurul zabtınageçirilir.

Toplantı tarihi, yeri saati ve gündemi, toplantı gününden enaz 7 (yedi) gün önce üyelere ulaştırılacak şekilde taahhütlü mektuplabildirilir.

Mütevelli heyet üye tam sayısının yarısından bir fazlası iletoplanır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün vesaatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üyetamsayısının üçte birinden az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanlarınyarısından bir fazladır.

Oyların eşit olması halinde, divan başkanın oyu iki oysayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye,mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birdenfazla vekalet olamaz.

Mütevelli heyet toplantısının icrası için bir başkan ve ikiyazmandan teşekkül eden divan seçilir.

Mütevelli heyet toplantısı ve yönetim kurulu toplantı,müzakere ve kararlar konusunda sarahat bulunmayan durumlarda genel hükümleruygulanır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveleriçin karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde - 10: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe üçyıllığına seçilecek 7 (yedi) asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluüyelerinin mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim kurulunun ilktoplantısında başkan, vekili ve muhasip üye seçilerek görev taksimi yapılır.

Görev süresi bitmeden her hangi bir sebeple yönetim kuruluüyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreveçağrılır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Geçerlimazereti olmadan arka arkaya (üç) toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bugörevden çekilmiş sayılır

Toplantı yeter sayısı dört olup kararlar mevcudun çoğunluğuile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınankararlar karar defterine yazılarak imzalanır

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

Madde - 11: Yönetim Kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

a) Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır veuygular.

b) Vakıf idaresi için alınan kararlarla, gelir vegiderlerini kayıtlamak üzere gerekli vesika ve defterlerin tanzim ve muhafazasınıtemin eder.

c) Vakfa ait kiralanacak yerlere ait umumi ve hususişartları ihtiva eden sözleşmeler hazırlar, tatbikini sağlar.

d) Vakfa alınacak memur ve müstandemlerin istihdam usulünüve maaşlarını tespit eder. Tayin, terfilerini ve azillerini yapar.

e) Vakfın gayesine uygun inşaat ve tesisatın ikmalihususunda her türlü tasarruflarda bulunur.

f) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında,vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar.

g) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi veya malikaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

h) Vakıf tüzel kişiliği adına, gerçek ve tüzel kişilerlehukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlem yapar.

i) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlemekkaydıyla Vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcıbirimler oluşturabilir ve gerektiğinde görevlerine son verir.

j) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde veyurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, buhususta gereken işlemleri yapar.

k) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesapdönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilânçoları düzenlenerek ilgili idareyegönderilmesini ve ilanını sağlar.

I) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

m) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlıkişlemlerini yerine getirir.

n) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıffaaliyet raporunu ibraya sunar.

o) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatınıngerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ:

Madde -12: Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulubu temsil yetkisini yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcısına devredebilir.

Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda,belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden biri veya birkaçını, yetkilimemur ve memurundan herhangi biri veya birkaçını temsilci ve temsilcilikleriniherhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf namve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

Madde - 13: Denetim Kurulu mütevelli heyet adına vakfınfaaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu,mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan üç yıliçin seçilecek üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple ayrılanasil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgelerüzerinde yapar. Hesap dönemi itibariyle düzenlenecek rapor, mütevelli heyettoplantısından en az 15 (onbeş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzereyönetim kuruluna verilir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde - 14: Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlarve yardımlar.

b) Vakfa ait gayrimenkul kiralarından elde edilen gelirler.

c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardansağlanacak gelirler.

d) Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık vehaklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

VAKIF GİDERLERİ:

Madde - 15: Vakıf yıllık gelirlerinin en az üçte ikisi vakıfamaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur. Şöyle ki:

a) Vakfın bünyesine dahil gayrimenkul ve menkul mallarınbakım ve tamir masrafları, vergi rüsum ve sair masraflar.

b) Vakfın bünyesine dahil gayrimenkuller ve üzerindekitamamlanmamış inşaat ve tesislerin ikmali ve icabında yeniden yapılacakinşaatın masrafları.

c) Vakfın müstandem, imam, vaiz ve hayrına hizmet edenlerinmaaş ücret masraflar ile bu kabil kişilere yapılacak yardımlar.

d) Mahalli dini tedrisat yapan okullarda ki muhtaç talebelerarasında çalışkanlığı ve kabiliyeti ile temayüz edeceklerden seçilecek vevakfın imkanları ile mütenasip olarak, talebenin bu mevzudaki tahsilinin sonkademesine kadar ikmali için burs masraflarının karşılanması. Bu husustakialakalı yardımın mahiyet ve miktarı ile kişilerin tespiti vakıf yönetimkuruluna aittir.

e) Vakfa ait dini ve ilmi eserlerin yer alacağı kütüphaneile bunun bakımı, idame, müstahdem ve idare masrafları ve icabında İslameserlerinin tabi ve neşri için lüzumlu masraflar.

f) Vakfın gayesi ile alakalı yukarıda belirtilen masraflarınsarfından sonra bütçe imkanları dahilinde il çevresinde İslami ibadethane vemüştemilatı ile sair dini tesislere yardım etmek.

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde -16 Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler yönetimkurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az 1/5 (beşte birinin) yazılıteklifi ile mütevelli heyet üye tam sayısının en az 2/3 (üçte ikisinin) onayıile mümkündür.

VAKFIN SONA ERMESİ:

Madde -17 Herhangi bir şekilde vakfın tasfiyesi ve hukukivarlığının nihayete ermesi halinde vakfa ait mal ve nakit varlığı,Adapazarı’ında aynı amaca yönelik gayesi olan vakfa, böyle bir vakıfbulunmaması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Vakfın feshi, ancak yönetim kurulunun veya mütevelli heyetüye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının teklifi ve mütevelli heyetüye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Bu vakfın kuruluş ve idamesi ile alakalı ve gayeye matufhizmetlerin sahiplerini Allahü - Te'ala makbul ve yevmil kıyamette yüzleriniağartsın. Vakfın ve şartlarının ihlal edenlere, buna teşebbüs edenlere veedeceklere Allahü - Te'ala imkân ve meydan vermesin (Amin)

VAKIF KURUCULAR:

Madde - 18:

1) Prof. Dr. Sait Kuran Osman Nuri oğlu İstanbul 1328doğumlu, Tozlu Camii mimarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü

2)  H. A. Hamdi Aydın- Mehmet oğlu 1317 of doğumlu der. L.K. Başkanı manifaturacı

3) Hakkı TAŞÖZ, Mehmet oğlu 1329 Adapazarı doğumlu Der.U.Kâtibi, tüccar

4) H. İsmail USLU - Pravadi 1335 doğumlu Halil oğlu, der.Muhasibi Manifaturacı.

5) H. Mustafa TEVER- Yahya oğlu of 1318 doğumlu D. İ. K.üyesi, keresteci

6) H. İbrahim MARAŞOGLU, Abdülkadir oğlu Drama 1325 doğ.D.İ.K üyesi tüccar.

7) H. Himmet BABALIOGLU Şaban oğlu Rize 1325 doğ. İhsaniyeCamii imam hatibi Der. İ. K. üyesi

8) H. Halim ÇOROGLU - Mustafa oğlu Kandıra 1318 Doğ. Der.İ.K.üyesi, tüccar.

9) Celal AKIN- Ahmet oğlu of, 1328 Doğ. Der. İ.K.üyesi,Atatürk ilkokulu müdürü.

10) Nurettin SOFUOGLU - Cevdet oğlu Hendek 1336 Doğ. Der. İ.K üyesi Mühendis.

11) Abdülkadir GÜLER - Mehmet oğlu 1324 doğ. Der. Üyesi,Tüccar.

12) Hayri DİYARBAKIRLI - Mustafa oğlu 1303 Doğ. Dernek üyesi- Tüccar.

13) Salih SİPAHİER - Mustafa oğlu 1338 Doğ. Dernek murakıbı- Avukat.

14) Tekin YAMAN - Avni oğlu 1341 karaağaç Doğ. Dernek Hukukmüşaviri — Avukat

15) Cevat ALİCAN - Nuri oğlu 1334 Adapazarı Doğ. Derneküyesi - Tüccar.

16) H. Hasan ALDİNÇ - Nazif oğlu 1317 Adapazarı Doğ. der.üyesi ve Çiftçi.

17) H. İsmail KURİŞ - Talip oğlu Adapazarı Doğ. Dernek üyesive Tüccar.

18) H.Cevdet ŞIMŞEK- Hüseyin oğlu 1307 İzmit Dağ. Derneküyesi Vaiz.

19) M. Lebip KÖKÇÜ - Şevket Tevfik oğlu 1335 Adapazarı doğ.Demek üyesi Sigortacı

20) Ömer CANLI - Ahmet oğlu 1322 Bosna Doğ. Dernek üyesiTüccar.

21) Muhittin GÜRDRAMA - Hüseyin oğlu 1336 Drama Doğ. Derneküyesi Tüccar.

22) Rıdvan GÜNDÜZ- Şakir oğlu Adapazarı 1314 doğ. Tüccar.

23) Burhan A TEŞOGLU- Hasan oğlu Adapazarı 1330 Doğ.Keresteci.

24) Hafız Besim ERMAN -Mustafa oğlu 1318 V adına Doğ. Derneküyesi, Memur.

25) Nazmi ADALET - Mustafa oğlu 1337 Pazar Doğ. Derneküyesi, Manifaturacı.

26) Ahmet BAYTUZ- Hasan oğlu 1331 Kırşehir Dağ. Der. ÜyesiDoktor.

27) Mehmet EREN - Abdülvahap oğlu 1337 Doğ. Der. üyesiKocaeli Müftüsü.

28) M. Ali TOPALLAR - Mehmet oğlu 1329 Doğ. Dernek üyesi veTüccar.

29) Tahsin KARA - Süleyman oğlu 1931 Adapazarı Doğ. İ. K.kurul üyesi ve manifaturacı.

30) Ali KARABACAK - Hasan oğlu Hendek 1928 Doğ. Derneküyesi, vaizden müteşekkil 1- 30 sıra numarasının ihtiva ettiği (otuz) kişi.

Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar, ancak o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Hz. Muhammed S.A.V
Sana kitabı indiren O’dur. Onun (Kur’an) bir kısım âyetleri muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran 7
Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk hâlinde, hatta başkası, sana tercih edildiğinde bile, dinle ve itaat et. Müslim, İmare, 35

Burslarımız

Yayınlarımız